Efter hjärtstillestånd bypassopererad 20060120. Har inopererad ICD+pacemaker från 20060205. Har bl.a. ordinerats cordarone. Slutade med den 20080620. I slutet av 2008 upplevde jag ökad trötthet. Vid läkarkontroll20090210 upptäcktes förmaksflimmer och förmodad orsak till ökad trötthet. Ordinarades Ramipril och Varan för elkonvertering när värden vid prov anses bra. Varför har förmaksflimmer uppstått?

Svar

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtklappningssjukdom och förekommer oftare hos äldre. Andra faktorer som bidrar till flimmerförekomst är bland annat högt blodtryck, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. I din berättelse framkommer ischemisk hjärtsjukdom (bypassoperation) som riskfaktor. Ytterligare en bidragande orsak som jag kan se till att du nu fått flimmer är att du slutat med Cordarone. Denna medicin har en klar förebyggande effekt mot flimmer. Vid långtidsbehandling med Cordarone ökar risken för allvarliga biverkningar, varför man alltid bör överväga utsättning av detta läkemedel. I samband med elkonverteringen bör du diskutera framtida behandlingsstrategi med din läkare. Det finns stor risk att flimret återkommer efter genomförd elkonvertering. Här bör man diskutera om flimret skall accepteras om det återkommer, eller om antiarytmisk läkemedelsbehandling skall återinsättas. En annan viktig fråga att diskutera är fortsatt Waranbehandling. Viktigt just nu (innan elkonvertering) är att din hjärtfrekvens är normal (70-80 slag/min i vila och 130/min vid måttlig belastning), och att ditt Waranvärde (PK-INR) kontrolleras veckovis och ligger bra.