Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande rytmrubbningen i hjärtat. Man beräknar att 1–2 % av befolkningen har förmaksflimmer.

Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder. Bland personer som är över 75 år har 5–10% förmaksflimmer. Uppskattningsvis har 170 000–250 000 svenskar förmaksflimmer och antalet ökar. En bidragande orsak är det ökande antalet äldre i befolkningen.

Förmaksflimmer förekommer hos personer utan andra sjukdomar men det är vanligare bland personer med andra hjärtsjukdomar som t ex genomgången hjärtinfarkt, vissa typer av klaffel och hjärtsvikt. Andra sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och vissa ämnesomsättningsrubbningar leder till ökad risk att drabbas av förmaksflimmer.

Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt. Man får en oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet. Det beror på att hjärtat kan slå 150–200 slag i minuten mot normala 50–100 slag i vila. Besvären kan yttra sig som hjärtklappning med en obehagskänsla eller smärta i bröstkorgen, trötthet, nedsatt kondition, yrsel och ibland svimning som följd. Många personer har så svåra besvär att de varken kan arbeta eller utföra vardagliga sysslor, medan andra inte känner av sitt förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är i sig inte livshotande men ger en ökad risk för blodpropp och stroke och är också förenat med ökad risk för förtidig död.

Det finns tre typer av förmaksflimmer:

Paroxysmalt flimmer:
Attacker som går över spontant. Dessa kan vara i enstaka minuter men också pågå i flera dygn.

Persisterande flimmer:
Attacker som kräver åtgärd för att återgå till sinusrytm. Görs antingen i form av en elkonvertering eller med vissa läkemedel. Om förmaksflimret blir ihållande är det viktigt att uppmärksamma detta de första två dygnen. Om flimret har pågått en längre tid kan inte en konvertering göras utan förbehandling under flera veckor med blodproppsförebyggande medel.

Permanent flimmer:
Konstant flimmer som trots behandling inte går tillbaka till sinusrytm eller där man beslutat att inte göra fler försök att få hjärtat i sinusrytm.