Svar

Det finns inte så mycket forskat kring detta, men det finns fallrapporter presenterade om patienter som fått förmaksflimmer efter trubbigt våld mot bröstkorgen. Några retropektiva studier har visat en något ökad förekomst av olika typer av arytmier efter hjärtkontusion. Orsaken till detta är troligen att när bröstkorgen pressas samman drabbar detta även hjärtat. Detta kan leda till små blödningar och svullnad i hjärtmuskeln beroende på att en del hjärtceller går sönder. När hjärtat läker efter detta bildas det små stråk av ärrvävnad i hjärtmuskeln. Beroende på våldets kraft och vilken del av hjärtat som skadas, kan detta utlösa olika rytmrubbningar. Bildas ärrvävnad i hjärtats förmak, kan detta orsaka förmaksflimmer. Det är dock bara en liten del av de som drabbas av hjärtkontusion som utvecklar arytmier.