Sedan tre år tillbaka har jag ett permanent förmaksflimmer. Det har ett antal gånger (trots att det är kroniskt) behandlats med elkonvertering som misslyckats. Efter en rad olika kombinationer av läkemedel är frekvensen hyfsad i viloläge, men så snart jag anstränger mig rusar värdena. Enligt doktorn kommer vi inte längre med medicinering. Jag fungerar nu till 25-30 procent av min ”kapacitet”.

Det klaffläckage som jag haft hela tiden har nu blivit så betydande att det skall opereras. Jag har alltså fått en möjlighet till kirurgisk behandling också av flimret. Det finns väl då två metoder att välja mellan, ablation eller maze-operation. Jag har förstått att sannolikheten att bli av med flimret är mycket hög (kanske 90 procent) vid en maze-operation. Finns det några siffror på sannolikheten att bli av med flimret, och därmed medicinerna, vid en ablation?

Är kombinationen klaffoperation/maze-operation mera riskfylld och svår från rehabiliteringssynpunkt än kombinationen klaffoperation/ablation?

Slutligen, vid vilka sjukhus utförs maze-operationer?

 

Svar:

Du ställer ett antal mycket relevanta frågor, men du borde ställa dessa till din thoraxkirurg istället för till denna hemsida. Jag tror att samtliga universitetssjukhus i Sverige genomför någon form av flimmerkirurgi i samband med annan hjärtkirurgi. Metoderna kan dock variera, och vad som gäller för ”ditt” sjukhus bör du ta reda på liksom de resultat kliniken har för dessa ingrepp.

Generellt kan sägas att ett Maze ingrepp, där man skapar labyrintliknande mönster i både höger och vänster förmak, är ett mer omfattande ingrepp och medför hög lyckandefrekvens med frihet från flimmer hoc ca 90% av patienterna vid uppföljning upp till 5 år. Komplikationsrisken ökar när man kombinerar klaffoperation och Maze jämfört med enbart klaffoperation, men riskökningen är inte betydande. Kunskapen om ablationsbehandling är mer begränsad, och metoden varierar från klinik till klinik. Man kan använda olika energier (radiofrekvens – värme, eller kryoablation – kyla), och man kan välja att anlägga olika ablationslinjer. Lyckandefrekvensen är generellt lägre jämfört med Maze, kanske runt 80% i olika studier och med kortare uppföljningstider i dessa studier. Komplikationsrisken vid tillägg av ablation till klaffkirurgi torde vara lägre jämfört med Maze. Mer exakt information bör du kunna erhålla från din ansvarige thoraxkirurg.