Kan flimret ha uppkommit pga Long QT och är det ”farligare” med den kombinationen än om jag bara hade haft flimret? Hur länge ska jag vänta innan jag kontaktar sjukvården?

Svar

Frågan om Långt QT-syndrom och förmaksflimmer kan höra ihop är inte enkel att besvara, men en eventuell koppling är idag inte tillräckligt väl utforskad. Således kan det finnas en genetisk koppling. Idag vet vi dock för lite om detta. Jag kan heller inte helt utesluta att förekomst av förmaksflimmer kan påverka risk för kammartakykardi relaterat till Långt QT-syndrom. Här kan risken sannolikt vara olika beroende på vilken typ av Långt QT-syndrom du har. Grunden för den medicinska behandlingen av båda dessa tillstånd utgörs av betablockad, och positiva effekter av Inderal är väl studerade vid Långt QT-syndrom varför denna betablockare torde vara förstahandsval. Beträffande din sista fråga tycker jag du skall göra som alla andra personer som lider av förmaksflimmer. Du skall söka om du mår dåligt av flimret. Om elkonvertering blir aktuell skall du söka inom 48 timmar. Vid längre flimmerförekomst krävs förbehandling med Waran. Du bör diskutera din situation med en läkare som är arytmikunnig, och som har speciell kunskap om Långt QT-syndrom.