Svar

VES är i princip alltid ofarliga, vilket betyder att enda anledningen att behandla är om patienten har mycket besvär av sin rytmrubbning. Sannolikt har struman ingen betydelse i och med att funktionen är normal.