Jag menar mer konkret har det betydelse om det gått en två eller tre månader, sedan hjärtflimret startade. Man vill ju helst inte gå på Waran och vänta för länge på en konvertering.

Svar

Tidsperspektivet har betydelse för en lyckad elkonvertering. Ju längre flimret står desto svårare är det att få omslag till sinusrytm, och chansen att därefter få behålla normal sinusrytm minskar. Man bör därför påskynda i alla led (undersökningar, väntelista till ekonvertering, Waraninställning) för att genomföra elkonverteringen så snabbt som möjligt. Betydelsen av en fördröjning på enstaka veckor – någon månad är sannolikt liten.