Jag tar Bisoprolol. Fick även börja med Durbis och fick då hög puls, 125/min. Bisoprolol ökades från 5 mg till 10 mg men pulsen är ff runt 90 och har så varit i ca 3-4 veckor. Bör man inte försöka få ner pulsen till normal nivå? Är det farligt för hjärtat att ha så hög puls under så lång tid? Blir det inte en extra belastning för hjärtat? Jag har kronisk förnaksflimmer. Känner mig orolig.

Svar

Durbis kan ges om man har för avsikt att försöka få omslag från flimmer till sinusrytm, eller för att bibehålla sinusrytm efter en elkonvertering. Vid kroniskt flimmer har Durbis som regel ingen plats (dvs att flimret har accepterats eller att man har bedömt det utsiktslöst att erhålla/bibehålla sinusrytm). Således kan man i Ditt fall ifrågasätta medicinering med Durbis, såvida inte syftet är att erhålla sinusrytm. Durbis har vidare effekten att öka överledningen i AV-knutan mellan förmak och kammare. Vid flimmer medför detta ofta att hjärtfrekvensen ökar. En vilopuls på 90/min är förhöjd, men orsakar troligen ingen skada på Ditt hjärta. För att bättre kartlägga hjärtfrekvensen kan man göra bandspelar-EKG eller arbetsprov. Du bör således kontakta Din hjärtläkare och informera om att pulsen fortfarande är hög (efter dosökning av bisoprolol) och även med Din läkare klargöra syftet med Durbismedicineringen.