Det saknas vetenskapligt underlag för att generellt rekommendera dabigatran (Pradaxa) före warfarin. Dabigatran har hittills endast studerats på patienter som är lämpliga för warfarin och med ett beräknat kreatininclearance över 30 ml/min (Cockcroft-Gault). Man bör vara återhållsam med dabigatranbeh